Slitting Line

Slitting Line Կտրող գիծ 1

1. 2018 թվականին Թուրքիան.
Կտրող գիծ 1600x (0,3-3 մմ):Բարձր արագություն 200 մ/րոպե:

2. 2019 թվականին ռուս.
Slitting Line 1500X10mm, Double Slitter Quick Change System,
Դանակ փոխելու ժամանակը` 5 րոպե: